سالها تصور میکردم حس وطن دوستی برگرفته از هیجان و عواطف نارس است
امروز فکر میکنم حس وطن دوستی برخاسته از بلوغ و  پختگی و تجربه است
کنجکاوم که فرداها چگونه خواهم اندیشید...

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.