آرام جان

خواننده: نوید نیک کار تنظیم: امیر حکمت خواه ادامه

تاثیرات تکنولوژی بر موسیقی

امروزه تکنولوژی بر تمام ابعاد زندگی ما تاثیر به سزایی دارد، از ساده ترین فعالیتهای روزمره تا فعالیت های تخصصی و حرفه ای نمیتوان بدون استفاده تکنولوژی روز امور را بطور دلخواه و مطابق با خواسته های دنیای امروز پیش برد. میتوان گفت هدف اصلی توسعه دهندگان ابزارها و دستگاه هایی که از فناوری روز در آنها ادامه