خیال شیرین

چه کنم که در دلت جای مرا کسی نگیرد ادامه

زنده باد ایران و ایرانی

 سالها تصور میکردم حس وطن دوستی برگرفته از هیجان و عواطف نارس استامروز فکر میکنم حس وطن دوستی برخاسته از بلوغ و  پختگی و تجربه استکنجکاوم که فرداها چگونه خواهم اندیشید... ادامه

بنام خوبی

بنام لحظه، بنام حال ادامه

به یاد دوستی که غم دارد

حتی وقتی که بود و از امید و بزرگیش میگفتی و از کوچکی درد در برابرش،  برای من همراهی آسان نبود، چه برسد به امروزی که نیست و نمیدانم چه قرار است بگویی...برایم همراهی راحت نبود چرا که یاد پدر مرا میبرد به خاطراتی بافته شده از گیجی و اطمینان، شکست و غرور، عشق و تنفر، بخشش و انتقام...مرا دوباره دچار ادامه