شعور

برای اینکه بفهمیم چقدر بیشعور هستیم به شعوری بیشتر از شعور خودمان نیاز داریم. ادامه

خیال شیرین

چه کنم که در دلت جای مرا کسی نگیرد ادامه

زنده باد ایران و ایرانی

 سالها تصور میکردم حس وطن دوستی برگرفته از هیجان و عواطف نارس استامروز فکر میکنم حس وطن دوستی برخاسته از بلوغ و  پختگی و تجربه استکنجکاوم که فرداها چگونه خواهم اندیشید... ادامه

به یاد دوستی که غم دارد

حتی وقتی که بود و از امید و بزرگیش میگفتی و از کوچکی درد در برابرش،  برای من همراهی آسان نبود، چه برسد به امروزی که نیست و نمیدانم چه قرار است بگویی...برایم همراهی راحت نبود چرا که یاد پدر مرا میبرد به خاطراتی بافته شده از گیجی و اطمینان، شکست و غرور، عشق و تنفر، بخشش و انتقام...مرا دوباره دچار ادامه