تبلیغه یا هشدار؟

 نوشته جنین اردک درون این بسته های معجزه آسا به فروش میرسد!تهدید است یا تبلیغ؟ نمیدانم ادامه